24.10.2018 08:21:23
USD (Alış - Satış) : 2.91 - 2.93 EUR (Alış - Satış) : 3.27 - 3.30

Boş İş Yerleri Kiraya Veriliyor..

Bolu Dörtdivan Belediyesi web sitesinde yayımladığı ilan ile 08.12.2017 tarihinde Belediyeye ait boş iş yerlerini kiraya veriyor. İşte ihaleye girmek isteyenlere, ihale hakkında bilmek istedikleri..

Editör : Dörtdivan DünyasıKategori : DÖRTDİVAN05 Aralık  2017 Salı - 16:04
DÖRTDİVAN BELEDİYESİNDEN İHALE İLANI
08.12.2017 tarihinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan boş iş yerlerinin kiraya verilmesi ihalesi...
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN BOŞ İŞ YERLERİNİN
KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İLAN
Madde 1 İdareye ilişkin bilgiler: İdarenin;
a) Adı: Dörtdivan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Çavuşlar Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 K:2 Dörtdivan/Bolu
c) Telefon Numarası: 0374 331 4159
d) Faks Numarası : 0374 331 4002
Madde 2 İhale konusu, niteliği, nevi ve miktarı:
Mülkiyeti Dörtdivan Belediyesine ait, Muhtelif adreslerde boş bulunan 8 adet İşyerlerinin 3 yıl (36 ay) süre ile kiralanmasıdır.
İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir.
Madde 3 İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Dörtdivan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir.
Madde 4 İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Dörtdivan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) İhalenin yapılacağı adres: Dörtdivan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
c) İhale Tarihi: 08.12.2017 Cuma günü.
d) İhale Saati: 15:00
e) Belge Teslim Tarih ve Saati : 08.12.2017 Cuma Saat 14:30 (En Geç)
Madde 5 İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecektir.
Madde 6 Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat:
İhale Tahmin edilen bedeli aylık tahmin edilen bedel üzerinden yıllık (12 Aylık) olarak hesaplanmış olup, geçici teminat tutarı yıllık tahmin edilen bedelin %3 (Yüzde üç)’ü oranında hesaplanarak aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.
Aylık Tahmin Yıllık Tahmin Geçici
Edilen Bedel Edilen Bedel Teminat (%3)
1) 8. Nolu İşyeri 525,00 TL 6.300,00 TL 189,00 TL Zemin Kat
2) 9. Nolu İşyeri 330,00 TL 3.960,00 TL 119,00 TL Zemin Kat
3) 12. Nolu İşyeri 330,00 TL 3.960,00 TL 119,00 TL Zemin Kat
4) Z-3 Nolu İşyeri 150,00TL 1.800,00 TL 54,00 TL Hal Binası
5) Z-6 Nolu İşyeri 200,00 TL 2.400,00 TL 72,00 TL Hal Binası
6) Z-7 Nolu İşyeri 200,00 TL 2.400,00 TL 72,00 TL Hal Binası
7) Z-8 Nolu İşyeri 200,00 TL 2.400,00 TL 72,00 TL Hal Binası
8) 3. Nolu İşyeri 150,00 TL 1.800,00 TL 54,00 TL Zeki ERGEZEN
Madde 7 İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Şartlar ve Belgeler:
Madde 7.1 Gerçek Kişiler
a) Başvuru dilekçesi. (Yapacağı İşi Belirtmek suretiyle)
b) Nüfus cüzdanı Fotokopisi
c) Tebligat adresini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Dörtdivan Belediyesinden alınmış belge
Madde 7.2Tüzel Kişiler
a) Başvuru dilekçesi. (Yapacağı İşi Belirtmek suretiyle)
b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
c) İhaleye katılacak olan yetkilinin noter onaylı imza sirküleri
d) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi
f) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Dörtdivan Belediyesinden alınmış belge
h) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, (STK, Birlik, Dernek, vakıf vb kuruluşlar için)
Madde 7.3 Ortak Şartlar
a) Vekâleten katılımlarda Noter onaylı vekâletname aslı ve vekilin Noter onaylı imza sirküleri aslı
b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Dörtdivan Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
c) İhaleye sadece vergi mükellefiyeti bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşları katılabilir.
d) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi istekliler sadece bir adet işyeri kiralama hakkına sahiptir.
e) İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
f) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale saatinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
g) İhaleye katılacak olanlar yukarıda yazılı belgeleri bu ilanın 4. Maddesinde yazılı saate kadar Dörtdivan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI' NDAN İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.
Dörtdivan Belediyesi İhale İlanı için Tıklayın


 

Yorum Yaz

İsim Mail
 
Bu habere yazılan yorumlar